เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1602732Advanced Electoral and Parliamentary Law
กฎหมายการเลือกตั้งและรัฐสภาขั้นสูง
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
วิวัฒนาการและรูปแบบของรัฐสภาไทยและต่างประเทศ การเข้าสู่ตำแหน่งของสมาชิกรัฐสภา ระบบการเลือกตั้งประเภทต่างๆ กฎหมายเลือกตั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อำนาจหน้าที่ของรัฐสภาในการจัดทำกฎหมาย การควบคุมฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการและอำนาจหน้าที่อื่น ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา กลไกและการจัดระบบองค์กรของรัฐสภา โดยจะเน้นบทบาทของพรรคการเมืองในขั้นตอนต่างๆ


The evolution and form of Thai and foreign parliament; the position of the member of parliament; election systems; election law in Thailand and other countries; power and duty of parliament to establish the law; regulations for parliamentary conference;mechanism and organization of parliamentary system.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH