เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602821Advanced Labor Law
กฎหมายแรงงานขั้นสูง
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงงาน นโยบายด้านแรงงานของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ การส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ กระบวนการระงับข้อพิพาทแรงงาน สถานะทางกฎหมายและบทบาทของสหภาพแรงงาน กฎเกณฑ์ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ความเกี่ยวพันของกฎเกณฑ์ดังกล่าวต่อโครงสร้างกฎหมายแรงงานไทย


The theories concerning labor, state labor policies, relationship between employers and employees; law concerning labor protection; industrial relations; outflow of Thai labor, labor dispute settlement; legal status and the role of unions; International Labor Organization regulation; relationship with Thai labor law.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH