เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602725Comparative Commercial Law
กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวความคิดและหลักกฎหมายพาณิชย์ของต่างประเทศทั้งในระบบประมวลกฎหมายและระบบคอมมอนลอว์ ว่าด้วยซื้อขาย ตั๋วเงินและตราสารเปลี่ยนมืออย่างอื่นๆ หุ้นส่วน บริษัทเปรียบเทียบกับแนวความคิดและหลักกฎหมายไทย


The concepts and principles of foreign commercial law, both civil and common law systems on sale, negotiable instrument, partnership, company; compare with Thai concepts and principles.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH