เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1602715Advanced Criminal Procedure
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประวัติ วิวัฒนาการและปรัชญาของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไทยในยุคสมัยต่างๆ ความสัมพันธ์ของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากับการคุ้มครองเสรีภาพของบุคคลในสังคมไทย บทบาทของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในสังคมไทยที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจโดยเน้นถึงการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นหลัก


The history, evolution and philosophy of Thai criminal procedure in each era; relationship between criminal procedure law and protection of person freedoms in Thai society; the role of criminal procedure law in a rapidly changing Thai society. Politically, socially and economically; with emphasis on with the analysis of criminal procedure law.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH