เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602714International Criminal Law
กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ พื้นฐานเรื่องราวและรูปแบบอันเป็นกฎเกณฑ์ของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ กระบวนการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การให้นิยามความผิดต่างๆ อันได้แก่ การรุกราน อาชญากรรมสงคราม การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การค้ายาเสพติด การลักพาตัว การค้าทาส และโจรสลัด การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการควบคุมอาชญากรรมเหล่านี้ การออกกฎหมายภายในและการให้สัตยาบันต่อกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนขอบเขตความรับผิดในทางอาญาของผู้กระทำความผิด


The history and evolution of international criminal law; administration, shape and form of international criminal law; measures and mechanisms for preventing and dealing with crime; definition of aggression, war crimes, genocide, kidnapping, slavery trade and piracy; international cooperation to control such crimes; internal legislative and ratification of international laws including the scope of penalty for the offences.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH