เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602713Business Crime
อาชญากรรมทางธุรกิจ
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
อาชญากรรมซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ ความหมายของอาชญากรรมทางธุรกิจ มาตรการตลอดจนกลไกของรัฐที่จะดำเนินการกับอาชญากรรมประเภทนี้รวมไปถึงการได้เปรียบในวิถีทางธุรกิจ กับการประกอบอาชญากรรมทางธุรกิจ


The crimes occurring by business transactions, Business Crime definition, state’s measures and mechanisms to address the crimes. Including a business advantage and business crime committed.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH