เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1602731Advanced Administrative Law
กฎหมายปกครองขั้นสูง
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ประวัติความเป็นมา ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ความหมายและลักษณะของฝ่ายปกครอง บ่อเกิด การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง การจัดโครงสร้างทางปกครอง หลักการรวมอำนาจและกระจายอำนาจ ทฤษฎีนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน การกระทำทางปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ความรับผิดของฝ่ายปกครอง
การควบคุมฝ่ายปกครอง และศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายปกครองของต่างประเทศ

Historical background, theories and concept of administrative law, definition and evolution of administration, sources, the application of and interpretation of administrative law, the arrangement of administrative structure, principles of integration of power, theories of juristic person in public laws, theories of administrative transactions, legal principles related to administrative contract, legal liability and control of administration.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH