เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
1602731Advanced Administrative Law
กฎหมายปกครองขั้นสูง
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

 -
ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์13:00-16:00209C2LECT1073W  
  อาทิตย์09:00-12:00209C2LECT      
  อาทิตย์13:00-16:00209C2LECT      
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ฤทัย หงส์สิริ (อ.พิเศษ)
 • อาจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ (อ.พิเศษ)
 • อาจารย์ ดร.ฤทธิภัฏ กัลยาณภัทรศิษฏ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสวรรณ อุชุพงศ์อมร (Co-ordinator)
 • วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: BLOCK4
  Course Description
  ประวัติความเป็นมา ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ความหมายและลักษณะของฝ่ายปกครอง บ่อเกิด การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง การจัดโครงสร้างทางปกครอง หลักการรวมอำนาจและกระจายอำนาจ ทฤษฎีนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน การกระทำทางปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ความรับผิดของฝ่ายปกครอง
  การควบคุมฝ่ายปกครอง และศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายปกครองของต่างประเทศ

  Historical background, theories and concept of administrative law, definition and evolution of administration, sources, the application of and interpretation of administrative law, the arrangement of administrative structure, principles of integration of power, theories of juristic person in public laws, theories of administrative transactions, legal principles related to administrative contract, legal liability and control of administration.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH