เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1602721Law on Business Organizations
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
บทบาทขององค์กรธุรกิจต่อการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ โดยเน้นบริษัทจำกัด และสัญญาการร่วมทุนเพื่อประกอบกิจการ ทฤษฎีและแนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร บทบาทของฝ่ายจัดการกับผู้ถือหุ้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นข้างมากและข้างน้อย การขยายกิจการของบริษัท และการจัดรูปธุรกิจแบบกลุ่มบริษัทในเครือ


The roles of business organization in modern business transactions, emphasizing limited company and joint venture contracts. Theories and legal concepts concerning authority, duties and responsibilities of committee and executive, role of directors and shareholders, relationship between major and minor shareholders, fundraising, and company structures, e.g. holding companies.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH