เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1602720Advanced Business Law
กฎหมายธุรกิจขั้นสูง
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ วิวัฒนาการของกฎหมายธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจในปัจจุบัน โดยศึกษาทั้งกฎหมายธุรกิจของต่างประเทศและกฎหมายธุรกิจของประเทศไทย


The theories and concepts of Business Law, evolution of business law, the present law concerning business. The study both foreign business law and Thai business law.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH