เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602710Advanced Criminal Law
กฎหมายอาญาขั้นสูง
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าเกี่ยวกับโครงสร้างความผิดอาญาตามแนวความคิดของประเทศที่ใช้กฎหมายระบบประมวลกฎหมายและระบบจารีตประเพณี การใช้กฎหมายอาญา แนวโน้มพัฒนาการของกฎหมายอาญาในประเทศต่างๆ วิเคราะห์พัฒนาการทางความคิดและทฤษฎีกฎหมายอาญาที่เปลี่ยนแปลงไป ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายอาญากับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมของประเทศต่างๆ


History and evolution of Criminal Law and theories on criminal offense structure under the concept of the country, which used Civil Law System and Customary Law System, and how to use the Criminal Law. Moreover, this course will express on the development trend of Criminal Law in other countries by analyzing on cognitive development and the change in the theory of Criminal Law and the relationship between Criminal Law and Criminal Procedure Law including justice and law enforcement in other countries.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH