เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602702Legal Research Methodology
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต0 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักและวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร์ โดยมุ่งจะให้รู้ถึงขั้นตอนและกระบวนวิธีการวิจัยอันประกอบด้วย การเขียนโครงการ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ วิธีการวิเคราะห์และการเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยคำนึงถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องสมมติฐานการวิจัย แนวความคิด ทฤษฎีที่จะใช้ประกอบการวิจัย โดยเฉพาะการเน้นย้ำให้นักศึกษาตระหนักถึงจริยธรรมงานวิจัย


Principles and methods of legal research in order to understand the step and the process of research methodology which includes the project writing, qualitative research, quantitative research, how to analyze and present qualitative and quantitative data by taking into account the knowledge and understanding of concepts, theories, hypotheses to be used for research. There is also emphasis on research ethics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH