เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602701English Comprehension for Legal Research
ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต0 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษในเชิงนิติศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการวิจัย โดยเน้นหน้าที่ของคำต่างๆ เครื่องหมายวรรคตอน ศัพท์และสำนวน และไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการทำความเข้าใจข้อเขียนทางกฎหมาย


English reading comprehension for Legal research by focusing on various punctuation marks; vocabularies and idioms including grammar for better understanding in writing English legal research.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH