เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1802203Pathophysiology
พยาธิสรีรวิทยา
สังกัดการแพทย์บูรณาการ, สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สาเหตุ กลไก และการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของเซลล์และเนื้อเยื่อของร่างกายเมื่อเกิดความผิดปกติหรือเป็นโรค และพยาธิวิทยาตามระบบของร่างกาย


The mechanism and processes of changes in cells, tissues and organs caused by diseases.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH