เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1101101Professional Ethics
จรรยาทางวิชาชีพ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การใช้ความรู้และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์โดยไม่ขัดต่อหลักกฎหมายและจริยธรรม การวิเคราะห์ผลดีและผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์หัวข้อปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ


Moral principles and rules of conduct of research including genetic manipulation; ethnics and biodiversity; ethics and the environment; ethics and laws; current issues in professional ethics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH