เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1108441Natural Polymers
พอลิเมอร์จากธรรมชาติ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ชนิด องค์ประกอบและโครงสร้างของพอลิเมอร์จากธรรมชาติ สมบัติและการประยุกต์ใช้งาน การปรับแต่งพอลิเมอร์จากธรรมชาติ


Types, compositions and structures of natural polymers; properties and applications; modification of natural polymers.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH