เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1108343Polymer Degradation and Stabilization
การเสื่อมและการรักษาสภาพของพอลิเมอร์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
กลไกการเสื่อมและการรักษาสภาพของพอลิเมอร์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเสื่อมสภาพของ พอลิเมอร์ การสังเคราะห์และออกแบบพอลิเมอร์ที่สลายตัวได้


Mechanisms of polymer degradation and stabilization; factors which cause degradation; design and synthesis of degradable polymers.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH