เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102491Seminar
สัมมนา
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
นำเสนอผลงานและอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านเคมี


Presentation and discussion on the research topics in chemistry.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH