เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102231Organic Chemistry 1
เคมีอินทรีย์ 1
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1102102

Course Description
โครงสร้างและพันธะ การจำแนกประเภท การเรียกชื่อ สมบัติ การสังเคราะห์และปฏิกิริยาของไฮโดรคาร์บอน แอลคิลแฮไลด์ ฟีนอล แอลกอฮอล์ และอนุพันธ์ สเตอริโอเคมี


Structure and bonding, classifications, nomenclatures, properties, synthesis and reactions of hydrocarbons, alkyl halides, phenol, alcohols and derivatives; stereochemistry.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH