เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102211Analytical Chemistry 1
เคมีวิเคราะห์ 1
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1102102

Course Description
ขบวนการวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อผิดพลาดจากการทดลอง การเตรียมตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ วิธีวิเคราะห์โดยปริมาตรและน้ำหนัก เคมีไฟฟ้า


Analytical process; treatment of experimental data and error in analysis; sample preparation; techniques and tools of qualitative and quantitative analysis; volumetric and gravimetric methods of analysis; electrochemistry.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH