เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1701431Clinical Trials of Cosmetic Products
การทดสอบทางคลินิกของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1701200 หรือ
1701212

Course Description
จริยธรรมในการทดสอบทางคลินิก; การทดสอบทางคลินิก; การประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง; การออกแบบการทดสอบ; การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล


Ethics in clinical trial; clinical trials; safety and efficacy evaluation of cosmetic products; trial design; data analysis and presentation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH