เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1305392Seminar in Software Engineering
สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
นักศึกษาเลือกหัวข้อสัมมนาได้ตามอิสระหรือเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ประสบการณ์ในหัวข้อที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ เป็นการฝึกฝนการค้นหาและรับรู้ข้อมูล การนำเสนองาน การเขียนรายงานวิจัยที่ถูกต้อง


Seminar on theories, practices and application of current issues of software engineering.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH