เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1305392Seminar in Software Engineering
สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:50207C1LAB36036M  
อาจารย์:
 • อาจารย์ทิว หงษ์ทอง
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปี 336-0-36
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  นักศึกษาเลือกหัวข้อสัมมนาได้ตามอิสระหรือเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ประสบการณ์ในหัวข้อที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ เป็นการฝึกฝนการค้นหาและรับรู้ข้อมูล การนำเสนองาน การเขียนรายงานวิจัยที่ถูกต้อง


  Seminar on theories, practices and application of current issues of software engineering.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH