เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1305391Senior Project 1
โครงงานนักศึกษา 1
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โครงงานนักศึกษาที่มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบและวางแผนการทำงานเพื่อแก้ปัญหาด้วยหลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์


Undergraduate project to finding and analyzing the problem under guidance of supervisor; Design and plan to solve the problem; Principles and theory of software engineering.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH