เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1305205Software Configuration Management
การบริหารการจัดเก็บผลผลิตจากการพัฒนาซอฟต์แวร์
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฟังก์ชันทั้งหมดที่จำเป็นต่อการสนับสนุน ขั้นตอนการควบคุมและการบำรุงรักษาผลผลิตที่เกิดจากการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีความบูรณภาพ ตลอดวงจรชีวิตของโครงงาน วิธีการสร้างโปรแกรมจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ การตรวจสอบโครงแบบพื้นฐาน และความสามารถในการตรวจสอบแบบย้อนกลับ


Necessary functions to support the control and the maintenance of software work products and theire integrity throughout the project’s life cycle; software configuration management program; software configuration baseline; traceability of work products.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH