เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1306211Computer Games Concept Design Basic
พื้นฐานการออกแบบเกมส์คอมพิวเตอร์
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการเบื้องต้นของการออกแบบเกมเพื่อให้เกิดความคิดในทางสร้างสรรค์ การวิเคราะห์เกม ประวัติศาสตร์เกม ประเภทของเกม การวางโครงเรื่องเกม การเขียนเอกสารการออกแบบเกม พัฒนาเกมเบื้องต้นด้วยซอฟต์แวร์


Fundamental elements of game development; analyze games and gameplay elements, the history of games, examine genres and trends, development of game mechanics, procedural thinking, incorporation of artistic elements, and level and scenario design, basic game development with software.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH