เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1306210Computer Graphics and Design
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และการออกแบบ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
กระบวนการออกแบบกราฟิกส์คอมพิวเตอร์ หลักการออกแบบพื้นฐาน อาทิ ที่ว่าง เส้น ฟอร์ม สี การจัดวางองค์ประกอบ การออกแบบสิ่งพิมพ์ การสื่อสารด้วยภาพ ตลอดจนการศึกษาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติขั้นพื้นฐานของ การนำคอมพิวเตอร์กราฟิกส์มาประยุกต์ใช้กับการออกแบบด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป


Computer graphics and design process, basic design principles; space, line, form, color, composition of art and the use of letterforms and design contrasts to convey a visual message; exploration of industry standard software and practices for computer graphics and design.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH