เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1207201Tourism and Hospitality Industry Marketing
การตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการตลาดและสินค้าในความหมายของอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ลักษณะพิเศษของสินค้าทางการบริการและการท่องเที่ยวแต่ละประเภท การเติบโตของการบริการและการท่องเที่ยว หลักการตลาด ส่วนผสมของการตลาดทางด้านอุตสาหกรรมการบริการ ความต้องการของตลาด พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว การวิจัยตลาด การวิเคราะห์แนวโน้มการตลาด การวางแผนและการกำหนดกลยุทธ์การตลาด


Hospitality and tourism marketing; principles of marketing; services characteristics; marketing for hospitality and tourism; market and product identification; factors affecting growth; marketing research and trend analysis; strategic planning for market development.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH