เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1303710Information Technology Research Methodology
กระบวนการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต0 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการทำวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะของงานวิจัย การตั้งโจทย์ การสังเคราะห์หัวข้อ การทบทวนวรรณกรรม การนำเสนอกรอบแนวคิด การบริหารงานวิจัย การศึกษาและวิเคราะห์ตัวอย่างงานวิจัยและ เทคนิคการเขียน การนำเสนอ


Basic research methodology, characteristic of research, problem definition, topic synthesis, literature review, proposal presentation, research management, study and analysis of related works, research and technical writing techniques and presentation skills.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH