เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1303703Advanced System Analysis and Design
การวิเคราะห์และออกแบบระบบขั้นสูง
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ โครงสร้างระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ การวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ความต้องการ โมเดลและการวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาความเป็นไปได้ การออกแบบระบบ แนวคิดการออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบการนำเข้าข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล การออกแบบปฏิสัมพันธ์ การนำระบบสารสนเทศไปใช้ การบำรุงรักษาและการนำเสนองาน การใช้เทคนิคและเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงอ็อบเจกต์ การใช้เทคนิคแผนภาพยูเอ็มแอล การอภิปรายเกี่ยวกับประสบการณ์จริงในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ


Systems analysis and design, information system building block, information system development, project management, system analysis, requirement analysis, data modeling and analysis, process modeling, feasibility analysis, system design, database design concept, input and output design, user interface design, system implementation and maintenance, and presentation, techniques and tools for object analysis and design, UML diagram, discussion of real-world experiences in system analysis and design.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH