เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1502333Wireless Communication
การสื่อสารไร้สาย
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
บทนำเกี่ยวกับการสื่อสารไร้สาย ระบบการสื่อสารไร้สาย การเข้ารหัส การมอดูเลต และการส่งสัญญาณในระบบการสื่อสารไร้สาย การสื่อสารไร้สายแบบเคลื่อนที่ ระบบเซลลูลาร์ การสื่อสารส่วนบุคคลไร้สาย โครงข่ายของระบบการสื่อสารไร้สาย มาตรฐานสำหรับการสื่อสารไร้สาย การเชื่อมโยงระบบการสื่อสารไร้สาย


Introduction to wireless communications and systems; coding; modulation; wireless data transmission; mobile wireless communications; cellular systems; personal wireless communications; wireless communication systems; standards of wireless communications; connection of wireless communication systems.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH