เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1501367Natural Language Processing
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการนำไปสู่พื้นฐานความรู้ของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคเชิง วายกสัมพันธ์ การแทนความหมายของประโยค การวิเคราะห์และสร้างความเกี่ยวพันระหว่างประโยค


Principles of Mathematics for Basic Knowledge of Natural Language Processing; Syntactic and Lexical Analysis; Substitution for Meaning of Sentence; Analysis and Synthesis of Inter-Sentences Relation
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH