เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1302333Database Systems
ระบบฐานข้อมูล
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดของระบบการจัดการฐานข้อมูลภาษาวิธีการและตัวแบบข้อมูล การออกแบบระบบฐาน ข้อมูลตัวแบบเชิงสัมพันธ์เอกภาพ ตัวแบบเชิงระดับชั้น ตัวแบบเชิงเครือข่าย ตัวแบบเชิงความสัมพันธ์ การปรับให้เป็นปกติ ภาษาสอบถามความสัมพันธ์ และเอสคิวแอล การบำรุงรักษาฐานข้อมูล ความถูกต้องและความสมบูรณ์ ครบถ้วนของฐานข้อมูล


Basic database system concepts and architecture; data modeling; database design; hierarchical model; network model; relational model; normalization; query language; database management system; data integrity.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH