เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1203132Principles of Business Management
หลักการบริหารธุรกิจ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประเภทและลักษณะของธุรกิจ หน้าที่หลักในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การบริหารการเงินและการบัญชี การผลิตและการปฏิบัติการ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การตลาดและการบริหารลูกค้า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ การวางแผน การดำเนินการ การควบคุม การพัฒนาองค์การ บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การ


Types and characteristics of business; business functions; management roles and functions principle of business management such as financial management, operations management, logistics and supply chain management, marketing management and customer management; internal and external organization analysis for operational panning and organizational development; roles and responsibilities of management in managing organizational structure.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH