เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1203721Marketing Management
การจัดการทางการตลาด
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดและหลักการการตลาด ความแตกต่างระหว่างการจัดการตลาดแบบเดิมกับแบบออนไลน์ พฤติกรรมผู้บริโภค ทางการสื่อสารทางตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล โดยเน้นเครื่องมือในการวิเคราะห์ตลาด การเลือกส่วนแบ่งตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมายและการวางตำแหน่ง การวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการของตลาด การวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน และออกแบบโปรแกรมทางการตลาด รวมถึงการสร้างตราสินค้า เน้นกรณีศึกษา


Marketing concepts including consumer behavior, communication and CRM in Digital age focus on the analytical decision-making tools in marketing: customer analysis, market segmentation, target market with positioning, demand forecast analysis, and competitive situational analysis to create a comprehensive strategies and online marketing program for a product and brand; concept of brand building; case studies.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH