เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
1201711Financial Accounting
การบัญชีการเงิน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต0 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดพื้นฐานทางการบัญชีและงบการเงิน การบันทึกข้อมูลทางการบัญชี การรับรู้รายได้ต้นทุน สินค้าขายและสินค้าคงคลัง สินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานนาน และการคิดค่าเสื่อมราคา หนี้สินและส่วนของผู้เป็นเจ้าของ ผลแตกต่างทางด้านเวลาในการคำนวณภาษีเงินได้ รายการพิเศษ งบกระแสเงินสดและงบเงินทุน ข้อมูลในรายงาน ประจำปี และการวิเคราะห์งบการเงิน


Basic concepts of accounting; recording and preparing financial statements ; accounting for inventories, property, plant and equipment, liabilities and owner’s equity, depreciation; time value of money; statements of cash flow; financial reports and analysis.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH