เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1502492Senior Project 2
โครงงานนักศึกษา 2
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1502391
สถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 4

Course Description
โครงงานนักศึกษา 2 เป็นการศึกษาปัญหาหรือความต้องการที่เกิดขึ้นจริงและทันสมัย ซึ่งมีระดับความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น โดยนักศึกษาต้องประมวลความรู้ทางวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ทั้งภาคทฤษฎีและทักษะกระบวนการภาคปฏิบัติต่าง ๆ ที่ได้ศึกษา เพื่อนำมาวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมี ระบบ บนพื้นฐานความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาต้องมีความเข้าใจงานของตนเองเป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถนำเสนอเรื่องราวเพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่แก่ผู้อื่นให้รับรู้เข้าใจได้เป็นอย่างดี


Undergraduate research on current issues of computer engineering under guidance of supervisor.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH