เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1502391Senior Project 1
โครงงานนักศึกษา 1
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:สถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 3

Course Description
โครงงานนักศึกษา 1 จัดเป็นโครงงานขนาดเล็กที่มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในปีที่สามได้เข้าใจในกระบวนการศึกษาปัญหา และการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆ อย่างเป็นระบบ นักศึกษาจะได้ทดลองใช้ความรู้และทักษะกระบวนการต่างๆ ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ไม่ซับซ้อนมากนัก ภายใต้การชี้แนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งยังเป็นโอกาสที่จะได้ฝึกนำเสนอเรื่องราวให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจ


Undergraduate research on current issues of information and communication technology under guidance of supervisor.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH