เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1501365Machine Learning
การเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
อัลกอลิทึมของการตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ประเภทต่างๆ เช่น การเรียนรู้พื้นฐาน (base learning and case-based learning) การจัดประเภทรอบข้างที่ใกล้ที่สุด (nearest neighbor classifiers) เจเนติกอัล กอลิทึม(genetic algorithm)
ทฤษฎีการวิเคราะห์การโปรแกรมอินดักทีฟลอจิก (inductive logic programming)

Decision algorithms; base learning and case-based learning; nearest neighbor classifiers; genetic algorithm; inductive logic programming.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH