เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1501364Image Processing
การประมวลผลภาพ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
พื้นฐานความรู้เบื้องต้นของระบบประมวลผลภาพ การเห็นและโมเดลคณิตศาสตร์ของภาพ การประมวลผลสัญญาณแบบหลายมิติ(Multidimensional signal processing) การแซมปลิ้ง และการให้ค่าเชิงตัวเลขฟูเรียทรานฟอร์มและคุณสมบัติภาพ และทำให้ภาพดีขึ้น การทำภาพให้เรียบขึ้น
การทำภาพให้คมขึ้น การบีบอัดรูปภาพ การประมวลผลภาพให้เป็นสีเทียม

Fundamental image processing; visualization; mathematical image modeling; multidimensional signal processing; sampling, fourier transformation; image property and improvement; image compression techniques; image color processing.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH