เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1501361Expert System
ระบบผู้เชี่ยวชาญ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1302361

Course Description
หลักพื้นฐานในการสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญ โครงสร้างของระบบผู้เชี่ยวชาญ เทคนิคการแทนความรอบรู้แบบกรอบ กฎเกณฑ์ และข่ายความหมาย การค้นหาฐานความรู้ การอ้างเหตุผลด้วยวิธีเดินหน้าและถอยหลัง ตัวอย่างระบบผู้ชำนาญการและขั้นตอนการสร้างระบบผู้ชำนาญการ
การเชื่อมโยงกับระบบความเข้าใจภาษาธรรมชาติ

Principles of expert system; structure of expert systems; knowledge representation techniques; rules and meaning; information retrieval; mechanism for reasoning with knowledge; relationship to natural language system.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH