เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1302361Introduction to Artificial Intelligence
ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการและแนวคิดพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ หลักการแก้ไขปัญหา วิธีการค้นหาและการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด การแก้ปัญหาภายใต้เงื่อนไข ทฤษฏีของเกม ตรรกและการใช้เหตุผล ความไม่แน่นอน การเรียนรู้ของเครื่อง และหัวข้อที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น ภาษาธรรมชาติ การประมวลผลภาพ และวิทยาการด้านหุ่นยนต์


Fundamentals of artificial intelligence; problem solving; search and optimization; constraint satisfaction; game theory; logic and reasoning; uncertainty; machine learning; other advanced topics: natural language processing, image processing and robotics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH