เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1302311Object-Oriented Programming
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1302111 หรือ
1302212

Course Description
อธิบายความหมายของวัตถุเรียนรู้การใช้เทคนิคและแนวความคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุการสร้างโปรแกรมด้วยภาษาเชิงวัตถุ ความหมายของคลาสหลักการสำคัญของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุหลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเชิงวัตถุวิธีการกำหนดข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การออกแบบโปรแกรมต่างๆ โดยใช้แนวคิดเชิงวัตถุ


Object-oriented definition; techniques and concept of object -oriented programming including class definition, encapsulation, characteristics transfer, polymorphism process; memory unit management and object programming design.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH