เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1302311Object-Oriented Programming
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1302111 หรือ
1302212
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-14:50B 102E3LECT65587M  
  อังคาร15:00-16:50206S1LAB      
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ขวัญตา คีรีมาศทอง
 • นายสิทธิชัย แทนด้วง (TA)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ชั้นปี 265-55-10
  วันสอบกลางภาค: 22 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 21 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  อธิบายความหมายของวัตถุเรียนรู้การใช้เทคนิคและแนวความคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุการสร้างโปรแกรมด้วยภาษาเชิงวัตถุ ความหมายของคลาสหลักการสำคัญของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุหลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเชิงวัตถุวิธีการกำหนดข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การออกแบบโปรแกรมต่างๆ โดยใช้แนวคิดเชิงวัตถุ


  Object-oriented definition; techniques and concept of object -oriented programming including class definition, encapsulation, characteristics transfer, polymorphism process; memory unit management and object programming design.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH