เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1302311Object-Oriented Programming
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1302111 หรือ
1302212
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
อธิบายความหมายของวัตถุเรียนรู้การใช้เทคนิคและแนวความคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุการสร้างโปรแกรมด้วยภาษาเชิงวัตถุ ความหมายของคลาสหลักการสำคัญของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุหลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเชิงวัตถุวิธีการกำหนดข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การออกแบบโปรแกรมต่างๆ โดยใช้แนวคิดเชิงวัตถุ


Object-oriented definition; techniques and concept of object -oriented programming including class definition, encapsulation, characteristics transfer, polymorphism process; memory unit management and object programming design.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH