เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1302271Computer Architecture
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักพื้นฐานของสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ พัฒนาการคอมพิวเตอร์ หลักวิธีออกแบบ การประเมินสมรรถนะ สถาปัตยกรรมซีพียู ชุดคำสั่ง การออกแบบเอแอลยู การควบคุมแบบฮาร์ดไวร์ และไมโครโปรแกรม ลำดับชั้นของหน่วยความจำ หน่วยความจำเสมือน หน่วยความจำแคช สถาปัตยกรรมอินพุตเอาต์พุต อินเทอร์รัพท์ และดีเอ็มเอ การประมวลผลแบบขนาน โปรเซสเซอร์แบบไปป์ไลน์ มัลติโปรเซสเซอร์


Logic design for digital computer using boolean algebra; combination and sequential circuits; machine; language; memory; integrated circuit; processor; input-output.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH