เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1302251Data Structures and Algorithms
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การกำหนดขอบเขต การออกแบบ และการใช้งานของโครงสร้างข้อมูลแบบนามธรรม รวมถึง สแตกส์ (stacks) คิวส์ (queues) และ รายการโยง (link lists) หัวข้อเกี่ยวกับ ตาราง ทรี และกราฟ การใช้ อัลกอริธึมสำหรับการควบคุมโครงสร้าง การค้นหาการจัดเรียง และแนะนำวิธีการเบื้องต้นเพื่อวิเคราะห์ อัลกอริธึมเหล่านี้


Scope of design and logical data structure; stacks; queues; link list; tree and graph; structure control algorithm; basic analytical methods for searching and sorting algorithms.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH