เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1301492Senior Project 2
โครงงานนักศึกษา 2
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1301391
สถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 4

Course Description
พัฒนา เขียน และการใช้งานโปรแกรมตามที่วางแผน วิเคราะห์และออกแบบระบบไว้ในโครงงานนักศึกษา 1 การจัดทำเอกสาร และการนำเสนอ


Developing, coding, and implementing the project based on the senior project 1; documentation and presentation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH