เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1301491Seminar
สัมมนา
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:สถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 4

Course Description
การศึกษาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ประยุกต์ใช้ การเลือกหัวข้อสัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบรรยายประสบการณ์ทางวิชาชีพจริงจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึกฝนการค้นหาและทบทวนข้อมูล การนำเสนองาน การเขียนรายงานวิจัยที่ถูกต้อง


Study on theories, practices, application and selection of seminar topic based on current issues of information technology; discussion of real career experience by the information technology specialist; searching and review, presentation, and writing a research.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH