เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1301391Senior Project 1
โครงงานนักศึกษา 1
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:สถานะภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 4

Course Description
โครงงานนักศึกษาในหัวข้อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ที่ปรึกษา ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาจากการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานต่างๆทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การวางแผน การวิเคราะห์ และออกแบบเพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในองค์กรธุรกิจจริง การทำเอกสารโครงงาน การนำเสนอโครงงาน


Undergraduate project on current issues of information technology under guidance of supervisor; problem analysis and solving skill applied from fundamental knowledge on theories and practices; planning, analysis, and design an application based on real business organization case study; documentation and presentation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH